Miért a PTE ÁJK?Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mfdesign/sites/tovabbkepzes.ajk.pte.hu/htdocs/site_bemutatkozas.php on line 67


Képek

TÖRTÉNET
A jogi kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely az 1367-es alapítást követően, hosszabb megszakítások után közel 90 éve kezdte meg újból tevékenységét. Jogelődje az 1912. évi XXXVI. törvénycikkel Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, amelyet az 1921. évi XXV. törvénycikk helyezett (ideiglenesen) Pécsre. A jogi kar 1923 őszén nyitotta meg első pécsi szemeszterét. A Kar professzorai részben a korábban 1923-ig működött püspöki jogakadémia tanárai voltak. A pécsi jogi kar a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egyetlen olyan kara, amely 1923 óta folyamatosan működik. Kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának: többek között Óriás Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi Ferencet. Falai között tanult például Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnök, oktatói között ma olyan személyiségeket találunk, akik jelenleg is alkotmánybírák, kormánytagok vagy országos intézmények vezetői.

JELEN
A Kar oktatási, kutatási és igazgatási infrastruktúrája – változatlanul – kiemelkedően jónak minősíthető. A Kar szervezeti egységei jelenleg három épületben helyezkednek el; mindegyik épület felszereltsége (bútorzata, irodai felszereltsége stb.) teljes. Az Európa Központ, az Európai Dokumentációs Központ és a kari könyvtár a 2010-ben átadott Tudásközpontban működik.
A kar több mint 3600 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést, a jogi valamint igazgatási képzési területen, valamennyi képzési szinten: felsőoktatási szakképzésben (jogi asszisztens), BA alapszakon (igazságügyi igazgatási), osztatlan (egységes) képzésben (jogász), MA mesterszakon (közigazgatási) és szakirányú továbbképzésekben. A képzések nappali és levelező munkarendben folynak, államilag támogatott és költségtérítéses formában.
Népszerűek a szakokleveles és szakjogász képzéseink (pl. csődjogi, munkajogi, borjogi, infokommuninkációs). A jól működő Doktori Iskola közel száz végzett diplomás számára tudományos, PhD fokozat megszerzésére irányuló felkészítést és felkészülést biztosít.

OKTATÁS, OKTATÓK
Igényesen felújított, az építészeti hagyományokat, a hajdani patinát megőrző, de a jövő technikai kihívásaira is felkészült épületek várják a hallgatókat. Légkondicionált, belsőépítészek által tervezett előadótermek, színvonalas könyvtár, 80 darab számítógép, ingyenes internethasználat áll a hallgatóság rendelkezésére. A kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik, mégis megfelelő szabadságot ad a hallgatóknak főként a magyar és idegen nyelvű választható tárgyak körében. A kar oktatói gárdáját közel 80 magasan képzett, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező professzor és docens, valamint törekvő, tehetséges adjunktus és tanársegéd alkotja, akik a korszerű oktatási és módszertani eszközök alkalmazását is nélkülözhetetlennek tekintik. A tanulmányi folyamatok megszervezése (beiratkozás, bejelentkezés, a tantárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés stb.) számítógépen történik. A karon akkreditált szaknyelvi nyelvvizsgaközpont működik. A tudományos kutatás iránt érdeklődőknek a Tudományos Diákkör (TDK) biztosít lehetőséget későbbi tudományos munkáik elkészítéséhez. míg a szakkollégium olyan szakmai- szellemi közösség, amely az egyetemi képzés kiegészítéseként többletismereteket nyújt a joghallgatók számára, fejleszti retorikai készségeiket és gyakorlati ismereteiket.

KÖNYVTÁR - TUDÁSKÖZPONT
2010 szeptemberében nyílt meg az egyetem épületétől 200 méterre található Tudásközpont, itt kapott helyet a központi Egyetemi Könyvtár és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár. A Benedek Ferenc Szakkönyvtár minden nap 8.00-20.00 óráig várja az egyetemi polgárokat, ahol 100.000 dokumentum, 128 féle belföldi és 105 féle külföldi folyóirat található. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az utóbbi időszakban jelentősen növekedett az informatikai alapú szolgáltatások köre (rendszeres folyóirat-figyelés, az Európai Dokumentációs Központ hírlevelei). A Kar kiemelt figyelmet fordít az állománygyarapításra fordítható források szinten tartására (évi 20 millió forint fölötti összegben).
A Tudásközpontban összesen 1 millió dokumentum és 1000 előfizetett folyóirat, 150 számítógép (internet eléréssel) áll rendelkezésre, a könyvtár egész területén elérhető a wifi. Fénymásolni, nyomtatni, scannelni a könyvtár területén elhelyezett technikai forráspontoknál lehet, az olvasójegyre feltöltött pénzegységekkel. Feltöltő automaták a forráspontok közelében találhatóak.

INFORMATIKA
A karon 80 db korszerű számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. A Kar épületének valamennyi helyiségében vezeték nélküli számítógépes kapcsolat érhető el. Valamennyi oktatási helyiség projektorral, illetve egyéb oktatástechnikai eszközökkel megfelelően felszerelt. A hallgatók a szolgáltatásokat (fénymásolás, nyomtatás) bármikor, az épület nyitva tartásának idejében vehetik igénybe. A tantervekben kötelező informatikai oktatás is szerepel.

NYELVOKTATÁS
A karon kötelező (ingyenes) jogi szaknyelvi képzés folyik latin, német, angol, francia és igény esetén orosz nyelvekből. A szaknyelvi órák részei a kari tantervnek. A választható tárgyakként meghirdetett kurzusok pedig egyben felkészítenek a karon teljesíthető szaknyelvi nyelvvizsgára. A karon jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely működik (PROFEX), ahol akkreditált, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga szerezhető.

DIÁKÉLET - KULTURÁLIS, SPORT, SZAKMAI PROGRAMOK, HALLGATÓI SZERVEZETEK
Kellemes hallgatói terek, melegkonyha, büfé, kávézó, folyosói automaták teszik teljessé, komfortosabbá az egyetemi tartózkodást. A jól működő, aktív hallgatói önkormányzat a hallgatói érdekvédelmi feladatokon túl számos szakmai rendezvény (Jogász-Közgazdász Napok), sport- és kulturális esemény, gólyabál és tábor megszervezésének a gazdája. A karon működik az Óriás Nándor Szakkollégium, a Fiatal Értelmiségiek Klubja (FÉK), az Expressis Verbis című színvonalas, a diákok által szerkesztett kari Újság, és a Pécsi Boregylet. Az ELSA-Pécs szervezet révén a kar hallgatói tagjai az Európai Jogi Karok Egyesületének, s ennek keretében vesznek részt a kar nemzetközi nyári egyetemi programjainak a megszervezésében.

SZAKMAI, TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK
A karon több akadémiai nagydoktor oktat, magyar és külföldi díszdoktoraink száma meghaladja a 15 főt. Oktatóink számos magyar és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és vezető tisztség viselői, intenzív kapcsolatokat ápolunk nyugat- és kelet-európai partneregyetemeinkkel, ahol hallgatóink ösztöndíjak (ERASMUS, CEEPUS) segítségével rövidebb-hosszabb ideig tanulmányokat folytathatnak. A külföldi részképzésben végzett kurzusok az itthoni tanulmányokba beszámítanak.

KÜLSŐ MEGÍTÉLÉS, INTÉZMÉNYI RANGSOR
A Kar szakmai működését és környezetét, az oktatás feltételeit vizsgáló Magyar Akkreditációs Bizottság „erősnek” minősítette a kart, s ezt a 2004-ben megszerzett ISO minősítés is igazolja: „A kar versenyképes, hibátlan oktatási és kutatási szolgáltatást nyújt partnerei számára a szerződésekben vállalt feltételek maradéktalan betartásával.” 2006-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság a kart a jogászképzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért „Kiválósági hely” címmel jutalmazta.