Képzés célja 

A civilisztikai szakjogász képzés a magánjog széles skáláját felvonultató jogtudományi területek oktatását tűzte ki célul, mind a jogelmélet, mind a gyakorlati jogalkalmazás szempontjából. Az oktatott joganyag magában foglalja a nemzeti, az EU és a nemzetközi magánjog által határolt szűkebb értelemben vett polgári jogi, polgári eljárásjogi, családjogi, gazdasági és kereskedelmi jogi, szellemi tulajdonjogi, munkajogi ezeken kívül a bankjoggal, a bírósági és közigazgatási végrehajtással, fogyasztóvédelemmel, üzleti joggal kapcsolatos ismeretanyagot, mind a joganyag, mind pedig a joggyakorlat tekintetében, ezeken felül pedig a jogviták megoldása során alkalmazható pszichológiai alapismeretek és a szaknyelvi készségek elmélyítésében is segítséget nyújt.
 
A tág értelemben vett polgári jog (civilisztika) kereti közé illeszthető ismeretanyag iránt megnövekedett érdeklődés egyrészről a joganyag komplexitásával, másrészről a vonatkozó jogszabályok gyakori változásával, harmadrészről pedig az EU–n belüli jogegységesítő folyamatokkal, továbbá a határon átnyúló jogviták megnövekedett számával magyarázható, amely az EU polgári és polgári eljárásjogán kívül a nemzetközi jogot és a nemzetközi magánjogot is érinti.
 
A képzés arra törekszik, hogy mind a magánszféra, mind a közszféra tekintetében olyan, a civilisztikában jártas jogi szakembereket képezzen, akik képesek a jogszabályokat megfelelő módon értelmezni, a komplex és rendkívül bonyolult eljárásjogi rendszereket (pl. bírósági peres és nemperes eljárások, alternatív vitarendezési eljárások) átlátni, annak valamennyi szegmensével és eszközeivel együtt. Ennek segítségével, a jogviták megoldása tekintetében, a „hivatalnok szemlélet” helyett a sokkal hatékonyabb „menedzser szemlélet” elsajátítására inspirálja a képzésben résztvevőket az alább részletesen felvázolt program.
 
A képzés lehetőséget termet arra, hogy a bírósági és közigazgatási eljárásban részt vevő és egyéb magánjogi szakirányú feladatot végző jogászok – összefogottan - olyan ismeretekhez jussanak, amelyeket egyébként csak különböző képzéseken, illetve csak a gyakorlatban, a munkavégzéshez kapcsolódóan sajátíthatnának el. A civilisztikai szakjogász szakirányú továbbképzés e komplex ismereteket gyakorlatorientáltan és részletekbe menően nyújtja, azzal a céllal, hogy teljes körűen áttekinthetők legyenek a magánjogot érintő jogelméleti, jogalkotási, szabályozási, joggyakorlati kérdések, azok eszközrendszereivel együtt. A jogi egyetemi alapképzéshez képest a civilisztikai szakjogász képzés az anyagi és eljárásjogot egy azonos tantárgy keretében tárgyalja, ami az elméleti és gyakorlati ismeretek párhuzamos elsajátítását jelentősen megkönnyíti a hallgatók számára.
 
A képzés elindításának különös aktualitást ad a 2014. március 15-én hatályba lépő Új Magyar Polgári Törvénykönyv és a 2013. június óta folyamatban lévő Polgári Perrendtartás kódex kodifikációja. A képzés a hatályba lépő új PTK jogszabályanyagának joggyakorlattal történő megismertetésére és a jelenleg kodifikációs eljárás alatt álló, majd későbbiekben megszülető új Polgári Perrendtartás szabályainak ismertetésére nagyon nagy hangsúlyt fektet.
 
Ez a képzés egyrészről a magyar jogi szakvizsga letételéhez kíván segítséget nyújtani, másrészről a nemzeti és a határon átnyúló jogviták megoldásában részt vevő bírók, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek, jogi képviselők, polgári ügyszakos ügyészek, bírósági és közigazgatási végrehajtásban dolgozó és a vezető beosztású szakember jogalkalmazók elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítését célozza.
 
A 200 órás konzultáció során a hallgatók az alábbi tárgykörökkel ismerkedhetnek meg:
 
1. Az alapozó jogi ismeretek körében:
- magyar polgári anyagi jogi ismeretek (A magánjogi felelősség rendszere és a kártérítési perek gyakorlata, Személyek joga és a személyi állapottal kapcsolatos perek, Dologi jog és szellemi alkotások joga; dologi jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos perek, Kötelmi jog I. (Általános rész) és az érvénytelenítési perek gyakorlata, Kötelmi jog II. (Egyes szerződések)és az egyes kötelmi jogi perek gyakorlata, Családjog és a személyi állapottal (családjoggal) kapcsolatos perek, Öröklési jog és a hagyatéki eljárás)
- magyar polgári eljárásjogi ismeretek, (Az alternatív vitarendezési és a peres, nemperes eljárások gyakorlata)
- EU és nemzetközi magánjogi ismeretek (Európai magánjog és az európai igazságügyi együttműködés esetjoga, Az európai polgári eljárásjog esetjoga, A nemzetközi magánjog és gazdasági kapcsolatok esetjoga; nemzetközi jogvitarendezés)
 
 2. Szakjogi ismeretek körében:
- adójogi és bankjogi ismeretek,
- munkajogi ismeretek,
- társasági és cégjogi ismeretek,
- bírósági és közigazgatási végrehajtási ismeretek,
- csőd-, felszámolási eljárási és végelszámolási ismeretek,
 
3. Kiegészítő szakismeretek körében:
- pszichológiai alapismeretek (Pszichológia a tárgyalóteremben és azon kívül)
- angol/német szaknyelvi ismeretek
 
Oktatott tárgyak
I. félév II. félév III. félév
A magánjog alapelvi rendszere Az alternatív vitarendezési és a peres, nemperes eljárások gyakorlata A nemzetközi magánjog és gazdasági kapcsolatok esetjoga; nemzetközi jogvitarendezés
A magánjogi felelősség rendszere és a kártérítési perek gyakorlata Bírósági és közigazgatási végrehajtás gyakorlata Pszichológia a tárgyalóteremben és azon kívül
Személyek joga és a személyi állapottal kapcsolatos perek Csőd - és felszámolási eljárás, végelszámolás a gyakorlatban Angol/német jogi szaknyelv
Dologi jog és szellemi alkotások joga; dologi jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos perek Társasági jog és cégjog gyakorlati kérdései Szakdolgozat védése
Kötelmi jog I. (Általános rész) és az érvénytelenítési perek gyakorlata Munkajog és a munkaügyi perek

Záróvizsgák:

  1. Magyar polgári jog, európai és nemzetközi magánjog
  2. Magyar és európai polgári eljárásjog
  3. Társasági jog és cégjog/ bírósági és közigazgatási végrehajtás
Kötelmi jog II. (Egyes szerződések) és az egyes kötelmi jogi perek gyakorlata Adójog és bankjog
Családjog és a személyi állapottal (családjoggal) kapcsolatos perek Európai magánjog és az európai igazságügyi együttműködés esetjoga
Öröklési jog és a hagyatéki eljárás Az európai polgári eljárásjog esetjoga
 
Kiknek ajánljuk a CIVILISZTIKAI SZAKJOGÁSZ képzést?
 
A speciális civilisztikai ismereteket – elsősorban – a bírák, bírósági titkárok, fogalmazók, ügyvédek,ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, közjegyzők, közjegyző helyettesek és jelöltek,a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők és a jogi diplomával rendelkező végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és jelöltek, rendvédelemmel, családjoggal,gazdasági, biztosítási és betegjogokkal foglalkozó szakemberek hasznosíthatják, akik jogalkalmazóként a konkrét ügyek elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget. Emellett a képzésben résztvevő munkáltatók, munkavállalók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek a munkajog körében döntések, jogi kérdések megválaszolására is alkalmassá teszik a képzett civilisztikai szakjogászt.
 

A képzés 3 félévben, összesen 200 konzultációs óra keretében, budapesti helyszínen kerül megszervezésre (MBVK székház, Bp. XIV. Czazar A.u. 13.)

tandíj: 200.000 Ft/félév
A szakképzettség oklevélen történő megnevezése:
CIVILISZTIKAI SZAKJOGÁSZ