A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Jelentkezési feltételek:

-  állam- és jogtudományi oklevél

Képzési idő:

3 félév
-2 tanulmányi félév
- záróvizsga félév

Oktatás rendje

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, amit havonta két nap (péntek és szombat) konzultáció

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke

140.000 Ft/félév, 50.000 Ft záróvizsga félév

Szakképzettség megnevezése

vadászati jogi szakjogász

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ a képzésről és a jelentkezésről:

Mátis Judit tanulmányi ügyintéző

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

7622 Pécs, 48-as tér 1. s Tel: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-24-89

Fax: (72) 214-027 s Email: matis.judit@ajk.pte.hu

Oktatott tárgyak:

I. félév

II. félév

III. félév

Vadászati jog

Fegyverjog

Szakdolgozat

Erőforrástan

Kártérítési jog II.

Záróvizsga az alábbi tárgyakból

Kártérítési jog I.

Fegyver- és lőszertan

Vadászati jog I.

Státuszjog

EU jog

Vadászati jog II.

Vadgazdálkodás

Környezetvédelmi jog

 

Pszichológia

Etika

 

Élelmiszerjog

Ingatlanjog

 

 

Sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy érdemes-e a jogászhivatáson, szakmán belül, a diploma megszerzése után, még egy posztgraduális képzésbe pénzt, energiát fektetni. Megéri-e az így megszerezhető többlettudás azt az áldozatot, amit egy ilyen három féléven át tartó oktatáson való részvétel jelent?
Ma a vadgazdálkodás, a vadászat és azok szervezeti egységei, a föltulajdonosi közösségek, a vadásztársaságok, gazdasági társaságok, érdekképviseleti szervezetek számos feladatukkal szerteágazóan kapcsolódnak a mindennapok gazdasági, egyesületi, természet- és állatvédelmi, polgári, pénz- és adóügyi, kereskedelmi, kártérítési valamint más jogi részterületekhez, melyek megoldásában nem nélkülözhetik a specialista jogász szakemberek hozzáértő, szakszerű közreműködését.
Gondoljunk csak a vadászterületek kialakításának bonyolult folyamatára, a vadgazdálkodásra jogosult gazdasági, vagy civil szervezeti egységek létrehozására, vagy azok működése során keletkező igen összetett vadkárkérdésekre, az egyesületi vezetők felelősségi körére, a rendvédelmi feladatokat is ellátó hivatásos vadászokra, a gépjármű-vadütközésekre, a vadászbalesetekre, az orvvadászatokra, és még számtalan más megválaszolandó kérdéskörre. Akkor könnyen beláthatjuk, hogy ezen gondok megoldására, csupán különlegesen felkészült jogász szakemberek adhatják meg a megfelelő választ és segítséget, ami bizony  sajátos, vadászati, vadgazdálkodási ismeretekkel kiegészített,  jogi képzettséget igényel!
 Ezt az értékes többlettudást képes biztosítani a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara mindazoknak, akik a Vadászati Szakjogász képzésen részt vesznek, és felkészültségük bizonyításával megszerzik e másoddiplomát!

Feiszt Ottó Magyar Vadász Kamara Elnöke oktató

A vadászat egyszerű dolog. Nem más az, mint a vad elejtésére, elfogására irányuló tevékenység (1996. évi LV. törvény). A vadászat egyszerű dolog. Nem más az, mint séta az erdőben, puskával a vállon. ˝Vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás˝ (Széchenyi Zsigmond). A vadászat egyszerű dolog, hiszen szakterületét egyetlen jogszabály a Vadászati törvény szabályozza – törvény a Vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról. Ebben tehát minden benne van. A vadászat egyszerű dolog? Azért, ha valaki űzni akarja a vadat, vadásztársaságot akar alapítani, vadászatra jogosult szeretne lenni, megszeretné oldani vitás ügyeit a közlekedőkkel, mezőgazdászokkal, erdészekkel, természetvédőkkel, akkor hamar rá kell, hogy jöjjön, a látszat ebben az esetben is csal. A vadászat mögött, sőt inkább előtte ott kell, hogy legyen a vadbiológia tudománya és a vadgazdálkodás gyakorlata. Ezt pedig jogszerűen és a konfliktus helyzeteket úgy feloldva, hogy abban minden érintett fél megtalálja a számára elfogadhatót, csak a teljes jogszabályi háttér ismeretében lehet. Az Új Polgári Törvény Könyv, a Civil törvény, az Európai Uniós jogszabályok, a nemzetközi egyezmények, a Büntető Törvény Könyv, az Ingatlan és Társasági jog, az Élelmiszerjog és a Fegyverjog ismerete és annak vadgazdálkodási, vadászati szempontú értékelése nélkül ez majdnem lehetetlen. Olyan képzést, ahol ezt így egyben lehet végiggondolni, elemezve a jogszabályi háttér vadászatra, vadgazdálkodásra gyakorolt hatását, csak a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Karán találunk. A jogi alapképzettségűek a vadászati szakjogász, a nem jogi diplomával rendelkezők a jogi szakokleveles vadászati szakember szakra jelentkezhetnek.  A képzésen pedig kiváló oktatókkal, zökkenőmentes szervezéssel, új ismerősökkel és barátokkal és az ország egyik legjobb programvezetőjével Dr. Tamás Lajos Tanár Úrral találkozhat. Ajánlom figyelmükbe!

Dr. Heltai Miklós habilitált egyetemi docens az első vadászati szakjogász évfolyam hallgatója